AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que el domini https://www.arrosestanydepals.cat/ és  propietat de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP amb CIF J55126213 amb domicili a C/ Barri Moli 8 – Ctra. c-31  km 342,7 i adreça electrònica info@arrosestanydepals.cat

 ARROS L’ESTANY DE PALS SCP o pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en aquest lloc web siguin incorporades al fitxer de ‘contactes’ responsabilitat de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP amb CIF J55126213 amb domicili a C/ Barri Moli 8 – Ctra. c-31  km 342,7. La finalitat d’aquest tractament  es la de poder resoldre la seva petició o consulta. Seran conservades fins que es doni resposta i no seran cedides a terceres persones.  

Les dades introduïdes al formulari de compra de la nostra web seran incloses al fitxer de ‘clients’ responsabilitat de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP amb la finalitat de gestionar el seu encàrrec i processar el pagament del mateix. Aquestes dades seran conservades el temps que estableix la legislació i no seran cedides a tercers a  excepció de les seves dades identificaries als proveïdors que puguin ser contractats per realitzar l’enviament del seu encàrrec a l’adreça especificada. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en C/ Barri Moli 8 – Ctra. c-31  km 342,7 o en info@arrosestanydepals.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 Aquesta web és propietat de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ARROS L’ESTANY DE PALS SCP  

ARROS L’ESTANY DE PALS SCP no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. ARROS L’ESTANY DE PALS SCP   poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.